Love for Vallø Sportsrideklub (VAL)
§ 1
Navn og hjemsted
Klubbens navn er Vallø Sportsrideklub (VAL), og klubbens hjemsted er Stevns Kommune.
§ 2
Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport, at formidle og forestå undervisning samt arbejde for kendskabet til heste og alt vedrørende hestens brug og pleje samt fremme det sociale samvær mellem medlemmerne.
§ 3
Dansk Rideforbund
Vallø Sportsrideklub er medlem af DRF under DIF, hvorfor klubben er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4 Medlemmer
I klubben kan optages medlemmer i en af følgende kategorier mod et kontingent, der fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Aktive: Seniorer: Man kan optages i rideklubben som seniormedlem fra og med det år, man fylder 19 år. Juniorer: Man kan optages i rideklubben som juniormedlem fra og med det år, man fylder 13 år og til og med det år, man fylder 18 år. Børn: Man kan optages i rideklubben som børnemedlem til og med det år, man fylder 12 år. Passive: Passive medlemmer kan optages i rideklubben uden stemmeret samt uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra datoen for bestyrelsens godkendelse af skriftlig indmeldelse. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse med mindst én måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.
§ 5 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtigelser.
§ 6. Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§ 6 A. Karantæne/udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
§ 6 B. Karantæne/udelukkelse
I det af § 6 A omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§ 7
Medlemskontingent
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent en gang årligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingenspåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
§ 8
Rideklubbens bestyrelse.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt såfremt det er muligt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Børnemedlemmerne alene vælger 1 børnerepræsentant samt 1 børnesuppleant. De valgte må ikke være fyldt 12 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, første gang efter lodtrækning. Børne- og juniorrepræsentanter og børne- og juniorsuppleanter er på valg hvert år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
§ 9
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 stk. a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder mm. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 10
Tegningsret Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubbens tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Disse medlemmer skal være formand/næstformand eller kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.
§ 11
Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, enten skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel eller fremgå af klubbens hjemmeside minimum 2 uger før afholdelse. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 1 måned. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af børnerepræsentant og juniorrepræsentant samt børnesuppleant og juniorsuppleant 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejede institution mv. På generalforsamlingen vælges personer med almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 stk. a og § 6 stk. b. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
§ 12
Lovændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§ 13 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 pct. af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
§ 15 Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde almennyttige eller folkeoplysende formål i Stevns Kommune.
Nærværende love er vedtaget på generalforsamling 13.01.02 og ændret på generalforsamlingen den 21.02.2012. og d.04.02.2016